REGULAMIN 28. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej
Bielsko-Biała, 22-26 maja 2018

I.
1.  28. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 22 - 26 maja 2018 roku.
2.  Organizatorem festiwalu jest Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana mieszczący się przy ul. Adama Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej, Polska, tel. 33/8123394, teatr@banialuka.pl.
3.  Dyrektorem festiwalu jest Lucyna Kozień.
4.  Festiwal jest finansowany ze środków miasta Bielsko-Biała oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
   
II.
1.  Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej jest organizowany nieprzerwanie od 1966 roku. Podczas festiwalu prezentowane są przedstawienia teatru lalek, teatru formy, teatru przedmiotu, teatru plastycznego oraz teatru tańca wyróżniające się wysokimi walorami artystycznymi. Do udziału w festiwalu zapraszane są spektakle w wykonaniu teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych, a także szkół teatralnych z Polski i zagranicy, zarówno dla dzieci jak i widzów dorosłych. 
2.  Główne cele festiwalu:
-  promocja i prezentacja dokonań Teatru Lalek Banialuka oraz szeroko rozumianego współczesnego teatru wizualnego (teatru lalek, formy, obiektu, plastycznego) z Polski            i z zagranicy,  
-  tworzenie pozytywnego wizerunku i popularyzacja Teatru Lalek Banialuka i ogólnie rozumianego teatru wizualnego w regionie oraz szerokim środowisku teatralnym
- ugruntowanie pozycji i promocja organizatora  festiwalu – Teatru Lalek Banialuka  w międzynarodowym środowisku teatralnym,
- popularyzacja oferty programowej Teatru Lalek Banialuka,
-  prezentacja aktualnych trendów w dziedzinie sztuki lalkarskiej, 
-  prezentacja widowisk poruszających istotne problemy współczesnego świata, 
-  podtrzymanie tradycji  i popularyzacja historii i dorobku teatru lalek poprzez prezentację przedstawień tradycyjnego teatru lalek z różnych stron świata,
-  stworzenie miejsca spotkań dla obserwatorów, krytyków teatralnych i komentatorów życia kulturalnego,
-  promocja i prezentacja młodych, debiutujących artystów,
- pozyskiwanie nowej publiczności dla Teatru Lalek Banialuka i miłośników sztuki lalkarskiej.
Podczas festiwalu odbywają się liczne imprezy towarzyszące: wystawy, seminaria, warsztaty, pokazy filmów, działania parateatralne, koncerty.
III.
Festiwal odbywa się w dwóch nurtach: konkursowym i pozakonkursowym. Decyzję o udziale uczestnika w konkursie podejmuje Organizator. Nagrody festiwalu:
Regulaminowe:
- Grand Prix,
- Nagroda Specjalna,
- Nagroda Specjalna,
- Nagroda za najlepszy spektakl dla dzieci,
Pozaregulaminowe:
- Nagroda Dyrektora Festiwalu.
- Dyplom Honorowy Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA 
- Nagroda ZASP-u – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji.
IV.
1.  W festiwalu mogą uczestniczyć zawodowe teatry instytucjonalne i nieinstytucjonalne z kraju i z zagranicy oraz studenci wyższych szkół teatralnych.  
2.  Termin nadsyłania zgłoszeń na bieżąco, jednak nie później niż:
- dla zespołów zagranicznych – do 30 czerwca 2017 roku - termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 31 października
- dla zespołów polskich – do 15 stycznia 2018 roku (teatry mogą zgłosić maksymalnie dwa przedstawienia).
Formą zgłoszenia jest nadesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia, nagrania całego spektaklu (na płycie DVD), a także materiałów dotyczących teatru i zgłaszanego widowiska: warunków technicznych, recenzji prasowych, zdjęć itd.
W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia  zgłoszenia nadesłanego po upływie w/w terminów.
3.  Kwalifikacji do udziału w festiwalu dokonuje Organizator na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w festiwalu będzie podejmowana na bieżąco, jednak nie później niż po ogłoszeniu przyznanych dotacji w Programie Ministra Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego .
4.  W procesie wyboru preferowane będą przedstawienia, których premiery miały miejsce:
- dla spektakli z zagranicy – nie wcześniej niż we wrześniu 2013 roku,
- dla polskich prezentacji – nie wcześniej niż w maju 2016 roku.
5.  Warunki uczestnictwa oraz wybór uczestników w ramach pozakonkursowego nurtu festiwalu ustalane są w odrębnych umowach.
6.  Warunki uczestnictwa w festiwalu (również finansowe) są ustalane indywidualnie, bezpośrednio z zespołami zakwalifikowanymi do udziału.
7.  Przyjęcie zaproszenia do udziału w festiwalu oznacza zgodę na:
- bezpłatne udostępnienie i wykorzystanie nadesłanych materiałów (zdjęć, nagrań wideo) w celach promocyjnych,
- bezpłatne wykonanie zdjęć oraz rejestrację fragmentów spektaklu przez organizatora lub osoby przez niego upoważnione w celach dokumentacyjnych i promujących festiwal,
- bezpłatną rejestrację i emisję przez stacje telewizyjne oraz telewizje internetowe – w celach reklamowych – fragmentów widowiska (do 3 minut).
8.  Szczegółowe zasady uczestnictwa w festiwalu określa umowa.
9.  Nadesłana Karta Zgłoszenia jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w festiwalu.